ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాము - (సుప్రీం కోర్ట్ / Supreme Court ) -TM/EM_ 6th Class -H5P -TS