మనం ఏమేమి తింటాం - ( మొక్కల నుండి లభించే పదార్థాలు మరియు జంతువుల నుండి లబించే పదార్థాలు /The food obtained from animals and plants ) -TM/EM_ 3th Class -H5P -TS