పట్టణ ప్రాంతాలలో స్తానిక స్వపరిపాలన - ( ఓటు హక్కు / Right to vote ) -TM/EM_ 6th Class -H5P -TS