చెరువులు భూగర్భజలాలు - ( ఫ్లోరోసిస్ వ్యాధి / Fluorosis disease ) -TM/EM_ 7th Class -H5P -TS