వర్షం -నదులు - ( గోదావరి నదీ / Godavari River ) -TM/EM_ 7th Class -H5P -TS