పీల్చలేము తాగలేము - ( ఓజోన్ పొర / ozone layer ) -TM/EM_ 8th Class -H5P -TS