ధ్రువ ప్రాంతాలు - ( టండ్రా ప్రాంతం / Tundra region ) -TM/EM_ 8th Class -H5P -TS